Mobirise

Radio Kristiana Malagasy 

" Izaho no fahazavan’ izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ ny maizina, fa hanana ny fahazavan’ aina."
Jaona 8:12

Web Radio 

Tantaran'i Jesosy Kristy

Ny tantara momba ny fahaterahana, ny fiainana, ny fahafatesana ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy Tompo no lehibe indrindra hatramin'izay. Ny horonantsary momban'ny fiainan'i Jesosy Kristy dia hanome anao sy ny fianakavianao amin'ny fomba vaovao ny ahafantarana an'i Jesosy Kristy.

Teny Mamy sy mahasoa

Mobirise

Jaona 8:42

Hoy Jesosy taminy: Raha Andriamanitra no Rainareo, dia ho tia Ahy hianareo, satria avy tamin’ Andriamanitra no nivoahako sy nankanesako atỳ; fa Izaho tsy tonga ho Ahy, fa Izy no naniraka Ahy.

Mobirise

Galatiana 5:22

Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana,

Mobirise

Salamo 33:3

Mihirà fihiram-baovao ho Azy; mitendre tsara amin’ ny feo fifaliana.

Fandaharana

Arao izahay eto @ facebook 

EZRA 3:11

Dia nanao hira nifamalivaly nidera sy nisaotra an’ i Jehovah izy, fa tsara Izy, fa mandrakizay ny famindrampony... 

Serasera

Mila torohevitra na fampahalalana ?  Eto izahay hanampy anao.

" Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’ Andriamanitra;"  

EFESIANA

2:8

© 2017  Tsy azo adika na alain-tahaka / Tranonkala namboarin'i Naudet Design Qualité, Visibilité, Facilité.